سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام حسام –
نعمت اله جعفرزاده –
هوشنگ پرهام –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی پساب صنایع فلزی غرب اهواز و میزان آلودگی وارد شده توسط این صنایع به رودخانه کارون می باشد . صنایع مورد نظر شامل صنایع فلزی سپنتا، نورد و لوله اهواز، فولادکاویان وگروه ملی فولاد خوزستان می باشند . به منظور انجام این تحقیق ۳ ایستگاه نمونه برداری برروی خروجی های پساب صنایع و ۵ ایستگاه برروی رودخانه کارون دربالادست وپایین دست این نقاط درنظرگرفته شد . طی مدت ۶ ماه نمونه برداری ( ماهیانه ۲ بار ) ۲۰ آزمایش فیزیکوشیمیایی طبق روش استاندارد متد انجام گرفت، که از میان آنها سه عنصر فلزسنگین کروم، روی و مس و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) ، روغن و گریس مورد بررسی قرارگرفته است . محاسبات انجام شده از نظر بار آلودگی نشان داد که شرکت سپنتا با میانگین سالانه ۸۰ کیلوگرم کروم، ۱۱۰۰۳ کیلوگرم درسال مس و ۱۲۵۶/۷ کیلوگرم درسال روی بیشترین مقدار را از نظر این سه عنصر وارد رودخانه کارون می کند . همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که کمترین مقدار روی مربوط به پایین دست نورد با میانگین ۳۹۵/۶ وبیشترین مقدار مربوط به گروه ملی فولاد خوزستان پ ( ایین دست ) با میانگین ۴۲۵/۱ میکروگرم برلیتر می باشد . همچنین میانگین کروم درآخرین ایستگاه نسبت به ایستگاه اول افزایش داشته است . نتایج حاصل ازاندازه گیری دبی نشان داد که درمجموع ۴۵۷۲۷۲۰ مترمکعب درسال پساب ازصنایع وارد رودخانه کارون
می شود که ازمیان آنها گروه ملی فولاد خوزستان با میانگین ۲۱۹۱۷۵۲ مترمکعب در سال بیشترین مقدار ونوردلوله وفولاد کاویان با میانگین ۸۱۹۹۳۶ متر مکعب کمترین حجم پساب راوارد رودخانه کارون می کند .