سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهران کنعانی چیری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمد جواد نظری دلجو – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده:
توسعه سیستمهای بدون خاک و افزایش قابل توجه کمیت و کیفیت گلهای شاخه بریده یکی از مهمترین استراتژیهای افزایش بهره وری در واحد سطح میباشد. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه سیستمهای کشت خاکی و هیدروپونیک به منظور ارزیابی برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم براساس طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار بود. براساس نتایج آزمایش شاخص کلروفیل، ارتفاع گیاه و هدایت روزنه ای برگ به طور معنی داری تحت تاثیر روش کشت قرار گرفت (۰٫۰۱>P). برهمین اساس شاخص کلروفیل، ارتفاع گیاه و هدایت روزنه ای در سیستم کشت هیدروپونیک به ترتیب حدود ۳۵/۳% ، ۴۱/۴% و ۴۰/۶% در مقایسه با کشت خاکی افزایش نشان داد. احتمالا شرایط مطلوب بستر کشت (تهویه) و قابلیت دسترسی بهینه ریشه به آب و عناصر معدنی از مهمترین دلایل برتری سسیستمهیدروپونیک در مقایسه با سیستم خاکی میباشد. با توجه به تاثیر بسزای فاکتورهای مورد بررسی بویژه رنگیزهای فتوسنتزی و هدایت روزنه ای در کمیت و کیفیت گل شاخه بریده مریم، استفاده از روش هیدروپونیک با آزمایشات تکمیلی و بررسی عملکرد، کیفیت و دوام عمر پس ازبرداشت در روش مذکور قابل توصیه و پیشنهاد میگردد.