برنامه ريزي و توسعه

برنامه در هر کشور يا سازماني آينه تمام اعمال و افکار آن جامعه در برهه زماني است . برنامه داشتن نوعي آينده نگري و عاقبت انديشي است . در نظام برنامه اولين و مهمترين کار داشتن هدف يا اهداف است و سپس طراحي اقداماتي که اهداف را تعقب نمايد که نياز به مديريت جامع است که با همه امکانات هدايت و کنترل برنامه جهت دستيابي به اهداف  سازماندهي نمايد . اين فرايند نياز به شناخت و اگاهي از عملکردگذشته و وضع موجود دارد تا براساس  آن بتوان براي آينده برنامه ريز يکرد .در واقع برنامه ريزي در جهت تبديل وضع موجود به وضع مطلوب تلاش مي کند و هدف نهايي آن توسعه و عمران خواهد بود . [٦]

در اين راستا بررسي وضع موجود بايد بصورت ديناميک  ( توجه به گذشته و حال وپيش بيني آينده )وبراساس يک نگرش سيستمي باشد.[ ٥]

به عبارتي  ديگر برنامه ريز ي عبارت است از کوششي آگاهانه و منظم براي انتخاب بهترين راه موجود جهت رسيدن به اهداف مخصوص . شاخصي است براي بکار بردن منطقي دانش بشري و يکي از ابزار مديريت است که زمينه منطقي اتخاذ تصميم را فراهم مي سازد  . در يک کلام طرح تدابيري که بتوان بنحو شايسته از منابع موجود براي نيل به اهداف مطلوب استفاده نمود.[ ١]

از آنجايي که يکي از اهداف ملت ها رسيدن به رفاه و آباداني همراه باحفظ محيط هويت و کرامت انساني بوده است .اين موضوع در دهه هاي اخير تحت عنوان توسعه مطرح شده است .[ ١١]