سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه نوری حکمت – تهران
پریسا شجاعی – تهران

چکیده:

یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در زمینه مقابله با زلزله، وجود یک برنامه ملی زلزله مناسب می باشد . برنامه ملی زلزله مستلزم همکا ری تیم هایی از گروههای مختلف نظیر کارکنان بهداشـتی درمـانی ، آب ، گـاز و … مـی باشـد . ایـن برنامـه مستلزم همکاری و هماهنگی بین بخش های خصوصی و دولتی بوده و هدف نهایی آن، کاهش خسارات و زیانهای ناشـی زلزلـه است . متاسفانه در حال حاضر هیچگونه برنامه و ساختار مدونی که به این مساله و موضوع ( زلزله ) به طور کامل برخـورد نمایـد، در کشور موجود نمی باشد، در صورتی که کلیه مطالعاتی که برروی کشورهای مختلف بلاخیز صورت گرفته است حـاکی از آن است که تمامی این کشورها دارای ساختار و چارت عملیاتی منسجم، مستقل و مدون می باشند . با توجه به اهمیت ایـن مقولـه در این مطالعه مروری به بررسی جنبه های مختلف برنامه ملی زلزله در کشور زلزله خیز جامائیکا می پردازیم . برنامه ملی زلزله برنامه ملی زلزله در جامائیکا، سیستم پاسخگویی در موقع وقوع زمین لرزه های بزرگ را توصیف کرده و همچنین اقدامات کلی که باید در سط ح ملی انجام شود را توصیف می کند . در این برنامه موارد زیر در نظـر گرفتـه شـده اسـت : جـستجو و نجـات و تخلیه – خدمات پزشکی و رفاهی – درخواست کمک خارجی جهت جستجو و نجات – اجـرای قـانون و برقـراری امنیـت – فـراهم نمودن پناهگاه فوری و مراقبت انبوه – ارتباطات – ارزیابی خسارات – بهداشت و رفاه جهانگردان ( توریست ها )- بازرسی ساختمان ها و خرابی ها – بازدید از پل ها، پل های هوایی و ترمیم راهها – بازرسی از سیلوها، مخازن نفت، ذخایر خطرناک و …- بازرسـی از سدها و مخازن آبی – اطلاعات عمومی، اطلاعیه ها و هشدارها – حمل و نقل – مدیریت و پشتیبانی مـ الی – بازسـازی – آلـودگی مخازن آبی و محیط آبزیان . در هر کدام از موارد ذکر شده سازمانهای مسئول اصلی و غیر اصلی معرفی شده اند . بحث و نتیجه گیری : یکی از مشکلات عمده ای که در زمینه اقدامات ضروری بعد از بروز زلزله در کشور وجود دارد، نبـود دیـد سیستمی در این زمینه اس ت، این امر موجب می شود که بعد از بروز زمین لرزه های مخـرب تنهـا بـه تعـدادی از اجـزای ایـن سیستم شده و نهایتا به کل سیستم و برنامه های آن توجه نشود . مطالعه برنامه ملی زلزله به صورت سیستماتیک موجـب مـی شود که کلیه وظایف و مسئولیت های مرتبط با آن از قبل مشخص و به سا زمان های ذی صلاح واگذر شود . یکی از نکـاتی کـه می توان از برنامه ملی زلزله جامائیکا آموخت مشخص نمودن دقیق مسئولیتهای مختلف در حین بحران است .