سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدظفرالله کلانتری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
مرتضی رئیسی گهروئی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

اثر فرایندهای برخوردی و برهمکنش قوی هسته ای بر روی بهره مطلق و نسبی گذارهای تابشی Kα, Kβ, Kγ اتمهای کائونیـک هیـدروژن ، K – pبررسـی شـده است . مقادیر سطح مقطع فرایندهای برخوردی وابسته به انرژی و مقادیر پهنای جذب هسته ای به صورت پارامتر آزاد در برنامه در نظر گرفته شده اسـت . بـا اسـتفاده از رو קְش مونت کارلو تاری خچه اتمها ی کائونیک هیدروژن از حالت بسیار برانگیخته به حالت زمینه در چگالیهای مختلف هیدروژن دنبال شد . سر انجام نتایج محاسـبات با مقادیر تجربی مقایسه شده است . نتایج محاسبات ما نشان میدهد که در گستره خاصی از چگالی هیدروژن مقادیر بهره پرتوهای ایکس بهینه است