سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود تدین نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
علی اصغر شهابی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به علت اینکه کودهای فسفره در خاک به سرعت جذب سطحی شده و یا رسوب می کنند و به شکلهای پایدارتر تبدیل می شوند می توان گفت که تکرار کوددهی در این اراضی ضروری می باشد . علاوه بر قدرت یونی محلول ، جذب فسفر به وسیله گیاه می تواند در اثر رقابت با کلر محدود شود مثلا در جو و آفتابگردان غلظت بالای کلر مانند یون سولفات توانسته برداشت فسفر را تحت تاثیر قرار دهد .افزایش شوری در خاک باعث کاهش رشد ریشه می شودو کاهش رشد ریشه باعث عدم دسترسی فسفات برای ریشه از طریق انتشار می گردد که افزایش کودهای فسفره در این شرایط می تواند فسفر قابل جذب در محدوده ریشه گیاه را زیاد کند گر چه این مشکلات در شرایط آبکشت کم رنگتر است . بر عکس آزمایشات انجام شده در خاک در مطالعاتی که در محیط کشت شنی و آبکشت صورت گرفته با افزایش میزان شوری میزان فسفر در بافت گیاهی افزایش پیدا کرده است البته در این محیط کشتها غلظت فسفر چندین برابر غلظت آن در محلول خاک است . واریته های گیاهی در این مطالعات نتایج متفاوتی ارائه نمودند . به صورتی که گونه های حساس ،در سطوح کم فسفر بشدت نسبت به شوری حساس بودند و با افزایش فسفر ا زیک حد معیین در محلول غذایی فسفر را بشدت جذب کرده و در ساقه و ریشه خود جمع می کنند