سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود تدین نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
سعید سعادت – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
فرزاد حسینی – کارشناس ارشد کشاورزی

چکیده:

شوری خاک به روشهای متعددی در عملکرد محصول اثر می گذارد . از مهمترین آثار آن می توان به کاهش آب قابل استفاده گیاه، ایجاد مسمومیت توسط برخی یونهای سمی، فعالیت اندک عناصر غذایی ضروری، کاهش رشد، ناهنجاریهای تغذیه ای و کاهش کیفیت محصول اشاره نمود .همانگونه که ذکر شد شوری می تواند باعث افزایش نیاز به فسفر در برخی از گیاهان گردد با افزایش غلظت NaCl از ۱۰ به ۵۰ و ۱۰۰ میلی مول ، غلظت فسفر مورد نیاز در برگهای جوان و بالغ گوجه برای به دست آوردن ۵۰ درصد عملکرد از ۵۸ به ۷۷ و ۹۷ میلی مول فسفر در کیلو گرم ماده خشک افزایش می یابدبر عکس آزمایشات انجام شده در خاک در مطالعاتی که در محیط کشت شنی و آبکشت صورت گرفته با افزایش میزان شوری میزان فسفر در بافت گیاهی افزایش پیدا کرده است البته در این محیط کشتها غلظت فسفر چندین برابر غلظت آن در محلول خاک است