سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب ا… نادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ( خوزستان)

چکیده:

قارچ های آربسکولار میکـوریزا(AM ) قادرنـد بـا بسـیاری از گیاهـان رابطه همزیسی برقرار نمایند و باعث افزایش رشد و نمو گیاه میزبـان شوند . مطالعات انجام شده نشان میدهد که توانایی قارچ هـای مختلـف در افزایش رشد گیاه بسیار متفاوت است . عوامل مختل فی بر روی ایـن توانــایی اثــر دارنــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه میــزان توانــایی میسلیوم های خارجی قارچهای AM در انتشار بـدرون خـاک (۲) ، بـه عوامل محیطی نظیر شدت نور (۳) و pH خاک (۱) و نیز به ترکیـب و جمعییت ریز جانداران دیگر خاک اشاره نمود . این قارچ ها نیز با بعضـی از ریز جانداران اثرات سینرژیسـمی مفیـد بـرای گیـاه میزبـان فـراهم می کنند . به عنوان مثال می توان به اثرات متقابل بـاکتری هـای حـل کننده ترکیبات فسفری ( نظیر اگروباکتریوم ) و قارچ های میکوریز اشاره
نمود که حاصل آن افزایش بیشتر آزاد سازی فسفر از منابع غیـر قابـل جذب می باشد . این مطالعه با اهداف بررسـی بـر هـم کـنش بـاکتری Rhizobium legominosarium bv trifolii و قـارچ میکـوریز در رشــد، جــذب فســفر و ازت و توســعه Glomus intraradices(Trifolium اندام های قارچی در ریشه گیاه توسـط شـبدر برسـیمalexandrinum L.) در دو سطح فسفر برای اولین بار در ایـران بـه مرحله اجرا در آمد .