سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منصور معینی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
رمضانعلی خاوری نژاد – گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حمید فهیمی – گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد مجد – گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در دو آزمایش جداگانه و مشابه یکدیگر در محیط هیدروپونیک ( محیط مایع) در محلول غذایی هوگلند تمام قدرت میزان بردباری نسبی گیاهان آفتابگردان به شوری و تاثیر کاربرد نیتروژن بر میزان این بردباری بررسی شد. دانه رست های آفتابگردان رقم رکورد در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار کشت شدند. فاکتور اول شامل سه سطح شوری ( NaCl) صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار و فاکتور دوم شامل سه سطح نیتروژن NH4NO3 صفر، ۱ و ۳ میلی مولار بود. تیمارهای آزمایش ( شوری و نیتروژن) در مرحله دو برگی د رمحیط غذایی بالا اعمال گردید. سه هفته بعد از کاربرد تیمارها نسبت به برداشت آزمایش اقدام شد و پارامترهای رشد مانند طول ساقه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی تعیین گردید. افزون براین تعداد برگ، وزن تر و سطح برگ نیز تعیین شد. میزان کلروفیل بعد از هموژنیزه کردن یک گرم برگ در استن هشتاد درصد و صاف نمودن عصاره و خواندن جذب نوری آن در طول موجهای ۶۶۳، ۶۴۵ و ۶۵۲ با اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. با استفاده از اتر نفت و دی اتیل اتر رنگیزه های بتا کاروتن و گزانتوفیل جدا گردید و جذب نوری آنها در طول موج ۴۴۵ با اسپکتروفتومتر خوانده شد. با استفاده از روش فنل – اسید سولفوریک میزان قندهای محلول و نامحلول درنمونه های خشک شده برگها تعیین گردید.