سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهنام محمودی ورنامخواستی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت نفت , IFP فرانسه
ریاض خراط – عضو هیت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

تکنولوژی میکرومدل برای بررسی بصری جریانهای چندفازی درمحیط های متخلخل مورد استفاده قرار میگیرد . این تکنولوژی اجازه دیدن جریان سیالات را در مقیاس میکروسکوپیک به ما میدهد . با استفاده از این تکنولوژی فرایند جابجایی غیرامتزاجی درمقیاس میکروسکوپیک یعنی مقیاس حفرههای محیط متخلخل انجام میگیرد . با استفاده از میکرومدل میتوان حرکت سیالات و زاویه تماس
رابطور کیفی ودر مقیاس میکروسکوپیک مشاهده وبررسی کرد . نتایج حاصل ازمطالعه با میکرومدل درتفهیم بهتر فرایندهای غیرامتزاجی در مقیاس ما کروسکوپیک و مدلسازی مکانیزمهای جریانی در مقیاسهای بزرگتر استفاده میشود . در این مقاله یک میکرومدل همگن شفاف برای مطالعه تزریق گاز ثانویه (secondary gas injection) و تزریق گازسومین (tertiary gas injection) استفاده شده است و نتایج حاصل از ازمایش با میکرومدل و فیزیک جریان سیالات در محیهای متخلخل در این مقاله ارائه شده است .
CMG بعنوان نرم افزارشبیه سازی قوی جهت ساخت مدل فرضی با خصوصیات یکسان با مدلازمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت . این مدل برای پیش بینی عملکرد میکرومدل در فرایند تزریق
گاز مورد استفاده قرارگرفت . همچنین با استفاده از این مدل اثر شش فاکتورمؤثر در تزریق گاز، از جمله اثر ترشوندگی، اثر دبی تزریق گاز، اثر ناهمگونی، اثر گرانروی، اثر فشار موئینگی و اثر فشار تزریق در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است . در فرایند تزریق گاز ثانویه وقتیکه گاز به آخر مدل می رسد مقدار زیادی از نفت هنوز داخل مدل باقی می ماند . این فرایند به دلیل پدیده چنلینگ می باشد . در تزریق گازسومین، نفت باقی مانده توسط گاز دوباره قابل مبایل شدن می باشد . در حین تزریق گاز بعد از سیلابزنی باآب، دیده شد که گاز از ورود به حفرههایی که توسط آب پر شده اند خودداری می کند زیرا کشش سطحی بین آب و گاز بیشتر از کشش سطحی بین نفت و گاز می باشد . از نتایج شبیه سازی میتوان به بازیافت نفت بیشتر در حالت نفتدوست و حالت ترشوندگی متوسط نسبت به حالت آبدوست اشاره کرد . در حالت ناهمگون کاهش بازیافت نفت مشاهده شد . با افزایش ویسکوزیته نفت مقدار بازیافت نفت کاهش می یابد . همچنین با افزایش نسبت تحرک پذیری زمان رسیدن گاز به خروجی کاهش می یابد . در فرایند تزریق گاز مسیرههای با شعاع بزرگتر با فشار مو ئینگی کمتر مورد هجوم قرار می گیرد . با افزایش فشار مو ئینگی مقدار بازیافت نفت کاهش می یابد . در فشارههای بالا بازیافت نفت افزایش می یابد . با افزایش دبی تزریقی، مقدار دبی ثابت برداشت نفت افزایش می یابد . همچنین برداشت با دبی های بزرگتر زمان رسیدن به ماکسیمم بازیافت نفت را کاهش می دهد .