سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروزان ارکیان – نظام ایمنی هسته ای کشور – امور حفاظت در برابر اشعه
مریم علی ابراهیمی – سازمان انرژی اتمی
نگین تهرانی راد – نظام ایمنی هسته ای کشور – امور حفاظت در برابر اشعه

چکیده:

اطلاعات توزیع قائم دما و غلظت ازن کلی (TOC ) دو ایستگاه جو بالا مهرآباد تهران و اصفهان جهت بررسی همبستگی بین تغییرات ارتفاع وردایست و ازن کلی جو مورد تجزیه و تح لیل قرار گرفته است . در این تحقیق داده های ازن کلی جو برای تهران از سایت TOMS و برای اصفهان از ایستگاه ازن سنجی آن منطقه در بازه زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۷ بدست آمده است . در بررسی داده ها، تغییرات ازن کلی در جو بصورت فصلی بدست آمده است که بطور میانگین کمینه ازن کلی در ماههای گرم سال در حدود ۲۷۰DU و بیشینه آن در ماههای سرد در حدود ۳۲۰DU برای منطقه تهران می باشد. یک رابطه معکوس بین ارتفاع وردایست و ازن کلی مشاهده شد و همبستگی خطی بین مقادیر روزانه ازن کلی جو و ارتفاع وردایست ایستگاه مهرآباد تهران برای بازه زمانی ۱۹۹۷-۲۰۰۴ برقرار گردید.