سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا آذری – دامپزشک صندوق بیمه محصولات کشاورزی مدیریت منطقه کرج

چکیده:

یکی از تکالیف عمده صندوق بیمه محصولات کشاورزی در برنامه چهارم توسعه کشور ( ماده ۱۸ ، بند ج ) » پوشش حداقل ۵۰ درصدی محصولات کشاورزی و عوامل تولید ، بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه چهارم « می باشد . با توجه به اینکه در اساسنامه صندوق بیمه نیز به پرهیز از تورم سازمانی تاکید شده است . لذا بمنظور بهره گیری بهتر از نیروهای بخش خصوصی و همچنین ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین بخشکشاورزی و برای تحقق اهداف توسعه کمی و کیفی بیمه محصولات کشاورزی و همچنین ارائه خدمات
مطلوبتر و بموقع به بیمه گذاران در زمان بروز خسارتهای فراگیر ، واگذاری قسمتی از عملیات بیمه کشاورزی به بخش خصوصی را اجتناب ناپذیر می نماید . براساس تبصره ۷ قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی و انتقال امکانات و منابع صندوق کمک به صندوق بیمه در مکانهایی که امکان فعالیت صندوق بیمه وجود دارد و لزوم گسترش محصولات تحت پوشش با توجه به نیاز و تقاضای بیمه گذاران ، نقش عمده کارگزاران در توسعه بهبود عملکرد بارزتر کارگزار بیمه کشاورزی به عنوان ، نماینده فروش صندوق بیمه ، بازاریاب بیمه ، مروج و مبلغ بیمه و
از دید مردم نماینده بانک کشاورزی و صندوق بیمه محسوب میگردد . بدیهی است ایجاد هماهنگی در اجرای عملیات کارگزاری در نقاط مختلف کشور و حصول یکنواختی در روشهای اجرایی عملیات بیمه توسط کارگزاران ، ضرورت کنترل و نظارت بر امور کارگزاریها را براساس اصول و برنامه های مدون ایجاب می نماید .