سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی ثنایی – مهندسین مشاور مشانیر- تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت موضوع بهره برداری از منابع آب زیرزمینی وبرداشت بی رویه آن که عوامل وفرآیند اصلی وتاثیر گذار در پایین افتادن سطح آب زیرزمینی وبه هم خوردن تعادل ایزوستاتیک زمین می گردد و نهایتاموجب ایجاد افت کلی دردشتها ودربرخی مناطق با توجه به شرایط خاص زمین شناسی وهیدروژئولوژی منط قه وسنگ کف موجب پیدایش فروچاله ها Sinkholcs نیز می گردد ، لذا بررسی این موضوع ولزوم کنترل بهره برداری برای جلوگیری از به هم خوردن این تعادل از برنامه های مطالعات پایه منابع آب بوده ومورد بحث وبررسی دراین مقوله قرار کرفته اس ت . در ابتدا لازم است خلاصه ای از وضعیت کلی آبهای زیرزمینی ۴ دشت همدان ( کبود رآهنگ،رزن، فامنین، قهاوند و بهار) از نظر پتانسیل منابع آب زیرزمینی در آنها با توجه به آمار واطلاعات جمع آوری شده ارا ئه گردد سپس با توجه به اینکه دشتهای رزن ، فامنین وکبودر آهنگ درارتباط با مسئله فروچالها حائز ا همیت بیشتری هستند اختصاصاوضعیت وشرایط کلی هیدورژئولوژی این دشت بطور مشروح مورد بررسی قرار گرفته ودر جدول ویژگیهای آبخوانها مورد مقایسه واقع شده است