سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر مهدوی طباطبائی – دانشگاه تربیت معلم تبریز ایران
نریمان رحمانف – انستیتو تحقیقات انرژی باکوجمهوری آذربایجان
حمیده اسکندری – شرکت برق منطقه ای آذربایجان ایران

چکیده:

توسعه قابلیت اطمینان و عملیات بهره برداری بهینه شبکه های قدرت، ارتباط مستقیمی با عوامل کنترل کننده شبکه و میزان اختیارات مرکز کنترل در تنظیم پارامتر های موثر در رژیمهای عملیاتی شبکه دارد . به دلیل وجود امکانات محدود برای انجام مانور های کنترلی در مراکز کنترل منطقه ای، رژیمهای عملیاتی در اینگونه مراکز برروی تغییرات تنظیم ترانسفورماتور ها و منابع توان راکتیو متمرکز می شوند . بنابراین انتخاب، تنظیم و بررسی تاثیرات هر یک از عوامل فوق در عملیات بهره برداری بهینه شبکه مورد نیاز می باشد . روش پیشنهاد شده در این مقاله با احتساب تغییرات موجود در رژیمهای عملیاتی شبکه قدرت و عوامل کنترل کننده در شبکه با استفاده از مدلسازی بر اساس مقادیر تجربی و میزان تالثیر عوامل موثر در بهره برداری بهینه شبکه انجام می گیرد . برای شناسایی و اثبات توانایی روش مذکور، نتایج تحقیق بر روی شبکه ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلو ولت آذربایجان اعمال شده است .