سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
رسول آمی سما – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور
جواد فتاحی مقدم – هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور
سمیه ابوالحسنی یاسوری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور
مازیار فقیه نصیری – هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:
با توجه به هزینه های بالای احداث باغ کیوی و محدودیت منابع و نهاده ها درایران، افزایش تولید کیوی از طریق افزایش بهرهوری عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. هدف اصلی این تحقیق اندازه گیری بهره وری جزئی و کل عواملتولید کیوی و شناسایی عوامل و نهاده های اصلی در تولید کیوی می باشد. نمونه گیری ابتدا به روش چند مرحله ای طبقهای وزنی و سپس از نوع تصادفی خوشه ای است. جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که در نهایت ۸۰تولیدکننده کیوی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بوده که به منظور دستیابی به اهدافتحقیق با مراجعه حضوری تکمیل و جمع آوری گردید. پس از بررسی روش های محاسبه بهره وری، با توجه به ماهیت اطلاعات جمع آوری شده، روش انداره گیری بصورت ناپارامتریک انتخاب شد که با استفاده از برنامه ریزی ریاضی ش اخصبهره وری محاسبه گردید. نتایج بررسی شاخص بهره وری کل نشان داد در تولید کیوی ، نیروی کار دارای بیشترین سهم هزینه می باشد و بعد از آن ، نهاده کود شیمیایی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است . در مجموع شاخص بهره وری کل برای محصول کیوی در سال ۹۱ روند نزولی داشته است و بهره وری جزئی و کلی تمام عوامل تولید نیز روند کاهشیداشته است. با توجه به روند نزولی بهره وری جزئی و کلی اکثر عوامل تولید، برنامه ریزی جهت استفاده بهتر و بهینه تر از این عوامل تولیدی و بهینه نمودن عملیات باغداری توصیه می شود. همچنین آموزش نیروی کار جهت ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های تولید پیشنهاد می شود