سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهندس مرتضی اشرفی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و کارشناس باغبانی
دکتر علیرضا کرباسی – استادیار اقتصاد کشاورزی و کارشناس باغبانی
مهندس امیر مسعود ضیائی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و کارشناس باغبانی

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع ضرورت و اهمیت بذل توجه بیشتر به ارتقای بهره وری عوامل تولید در فرایند توسعه را بیش از پیش نمایان ساخته است و بسیاری از کشورها از رهگذر این امر به توفیقات قابل ملاحظه ای دست یافته اند. لذا اندازه گیری بهره وری و چگونگی تخصیص عوامل تولید از جمله هدف های این تحقیق به شمار می آید. آمار و اطلاعات لازم بوسیله ۱۳۹ پرسشنامه تولید کننده و از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در شهرستان کاشمر از استان خراسان مربوط به سال ۱۳۸۱ تکمیل و جمع آوری گردید. جهت محاسبه بهره وری عوامل تولید ، روش برآورد تابع تولید (تابع چند جمله ای درجه سوم) و تحلیل نهایی بکار رفته است.
نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ۴۷ و ۵۳ درصد باغداران در مصرف نهاده آب بترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه و در بکارگیری سم، کود ازته و کود فسفره بترتیب ۹۵، ۵۶ و ۴۳ درصد از باغداران و در مورد زمین کلیه باغداران کمتر از بهینه عمل کرده اند.
مقایسه گروه ها نیز حاکی از آن است که بهره بردارانی که از خدمات ترویجی و اعتبارات بهره مند می شوند دارای بهره وری بیشتری می باشند و کشاورزانی که سطح زیر کشت بیشتری داشته و با سواد می باشند، از نهاده های تولید بنحو مطلوبتری استفاده می کنند.