سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود دانشور کاخکی – دانشیار اقتصاد کشاورزی
زهرا گلریز ضیائی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
هادی رضوی – کارشناس اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی – گلبه

چکیده:

درتحقیق حاضرسعی شدهشاخص های بهره وری جزئی وبهره وری کل عوامل تولید برای lمحصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی طی سالهای ۱۳۷۹تا۱۳۸۵ با استفاده از شاخص ترنکویست -تیل محاسبه و مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که طی دوره زمانی هفت ساله ؛ شاخص مقدار نهاده ها برای محصول گوجه فرنگی رشد متوسطی معادل ۰٫۰۲۲در سال داشته است.همچنین شاخص مقداری ستانده برای محصول ذکر شده دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با ۱٫۶۶بوده است . در مورد محصول مورد نظر رشد شاخص ستانده از شاخص نهاده بیشتر بوده است که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را در بر داشته است در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصول مورد مطالعه دارای رشد متوسط سالانه۱٫۸بوده است .