سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خانچی – سازمان انرژی اتمی ، آزمایشگاه تحقیقاتی جابربن حیان
شهره فاطمی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
زهرا منصورپور – دانشگاه تهران، دانشکده فنی،گروه مهندسی شیمی
محمود فیروززارع – سازمان انرژی اتمی ، آزمایشگاه تحقیقاتی جابربن حیان.

چکیده:

در این مقاله سعی شده است امکا نسنجی استفاده از سیانکس ٣٠١ به عنوان یک عامل ا ستخراج کننده در حالت فوق بحرانی برای فلزات مس و منگنز مورد بررسی قرار گیرد. استخراج به پارامترهای متعددی از جمله ؛ میزان لیگاند ، دما ، فشار ، جریان سیال ، زمان استخراج دینامیک و میزان اسید بستگی دارد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که طراحی فاکتوریل ١ روش موثری در بهینه سازی پارامترهای عملیاتی می باشد. در ٢ فاکتوریل جزئ ی ٢ برای یافتن فاکتورهایی با بیشترین اثر استفاده شده اس ت. ٦- این مطالعه از طراحی آزمایش ٣ محاسبه ی دقیق اثرهر فا کتور به علت همراه شدن تاثیرات متقابل فاکتورهای دیگر که در قالب تاثیرات دوتایی ، سه تایی و یا بیشتر در نظر گرفته می ش ود،غالبا مستلزم آزمایشهای بیشتری می باشد .در اینجا سعی شده با استفاده از آنالیز جدولANOVA و با استفاده از روش ادغا م ٣ ، فاکتورهای معنی دار از فاکتورهای دیگر تفکیک شود. نتایج حاصل از جدولANOVAنشان می دهد که افزایش دما و جریان سیال بیشترین تاثیر منفی را دراستخراج مس دارددر صورتی که استخراج منگنز از این قاعده پیروی نمی کند.