سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضانعلی خمیر چی –
احمد الله آبادی –

چکیده:

مسائل زیست محیطی و ضرورت توجه کافی به حفظ آن و نظر به اهمیت دفع غیربهداشتی زباله در آلودگی های زیست محیطی سبب شده که امروزه توجه خاصی به روش های دفع بهداشتی زباله از جمله تبدیل آن به کود (کمپوست) شده است. بدین جهت ما را بر آن داشت تا بررسی و پژوهشی دقیق از کمیت و کیفت زباله هر سبزوار و امکان تبدیل زباله شهر به کود به روش پشته ای را انجام دهیم تا بتوانیم قدم مؤثری برای دفع بهداشتی زباله شهرستان و همچنین سایر شهرهای کشور برداریم. ابتدا در سه فصل بهار، تابستان و زمستان توزین زباله ۶ بار در هر فصل انجام گردید. به منظور تعیین ترکیب فیزیکی زباله از دو منطقه ۱ و ۲ شهری شهرداری سبزوار چهارتن زباله جمع آوری و تفکیک وزنی گردید و میزان مواد فسادپذیر، پارچه، پلاستیک، چوب، شیشه، فلزات به تفکیک در زباله شهر مشخص گردید. همچنین تولید سرانه، چگالی و درصد رطوبت نیز مورد آزمایش قرار گرفت. در فاصله ۶ کیلومتری شهر در محیطی حسارکشی عملیات پشته گذاری شروع گردید. هر پشته به طل ۸۰m، عرض ۲۰m و ارتفاع ۲ متر بوده. پشته ها با ۸ عدد لوله خروجی هر فن و توسط دو عدد فن هوا دهی گردید. پس از رسیدن کود در حین کودسازی از پشته ها نمونه برداری شده و آزمایشات pH درصد جذب آب، درصد رطوبت، درصد مواد آلی، خاکستر و درصد ازت آزمایش گردید. همچنین میزان حرارت و درصد گاز متان بطور مرتب در پشته ها آزمایش می گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری کمی و کیفی زباله شهرستان نشان می دهد که چگالی زباله شهرستانب طور متوسط و درصد مواد آلی آن در زمستان ۷۹/۲ درصد و درتابستان ۶۶ درصد بوده که کاملاً برای کودسازی مناسب است. درصد رطوبت آن در زسمتان ۶۶/۵ درصد و در تابستان ۶۲ درصد می باشد. نتایج حاصل از پشته گذاری نشان می دهد که در چهار پشته آماده شدهب ا مدت زمان هوادهی مختلف و در فصول مختلف زمان هوادهی ۸ ساعت برای پشته در شروع پشته گذاری تا ۴۵ روز و سپس ۶ ساعت در روز تا پایان دوره بهترین حالت هوادهی پشته است، ضمناً زمان هوادهی و روش پشته گذری در تابستان و زمستان تفاوت چندانی ندارد. نتایج حاصل از آنالیز کود حاصله در شرایط بهینه نشان می دهد که در کود حاصله بدین روش pH کود نهایی ۷/۲، درصد جذب آب ۴۰ درصد رطوبت ۲۶، درصد مواد آلی ۱۹، خاکستر در ۸۰۰ درجه ۶۵، درصد ازت ۰/۶۸ و درصد کربن آلی ۱۵ درصد می باشد. نتیجه اینکه بروش پشته گذاری می توان برای شهرهای با جمعیت متوسط و میزان زباله تا حدود ۱۰۰ تن در روز این روش را بکار برد که در مقایسه با کارخانجات کمپوست فعال در ک شور دارای هزینه کمتری می باشد.