سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد سعادت سرشت – گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرهاد صمدزادگان – گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

طراحی بهینه نقاط کنترل عکسی در فرآیند مثلث بندی هوایی امری پیچیده بوده و به پارامترهای زیادی در قبل و بعد از مثلث بندی هوایی بستگی دارد. روندهای کلاسیک صرفا با استفاده از آزمونهای بی شمار سعی و خطا اصولی را در طراحی بهینه نقاط کنترل دریافته اند که هنوز این مساله از دیدگاه بهینه سازی مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار نگرفته است. در این راستا بررسی های کلاسیک انجام شده نشان داده است که وجود نقاط کنترل مسطحاتی فقط در اطراف بلوک کاملا کافی بو.ده و مطلقا احتیاجیبه وجود این سری نقاط در میان بلوک نخواهد بود. برای بررسی این اصل در این تحقیق محل و تعداد فقط مسطحاتی مجهول در نظر گرفته شد و با استفاده از ابزارهای بهینه سازی، نسبت به تعیین وضعیت بهینه نقاط کنترل اقدام گرید. توابع مطلوبیت در این حالت دقت یکنواختی توزیع خطا و تعداد نقاط کنترل در نظر گرفته شدند. در روش ارائه شده در این نوشته با استفاده از الگوریتمهای تکاملی به بررسی طراحی بهینه نقاط کنترل مسطحاتی درمثلث بندی هوایی پرداخته و از دیدگاه بهینه سازی نشان داده می شود که اصل مذکور بهینه ترین حالت ممکن می باشد.