سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مدیر دفتر تحقیقات شرکت آبفار اصفهان
سیدهاشم نوربخش – دبیر کمیته PM شرکت آبفار اصفهان
حامد حقی – کارشناس دفتر مقاوم سازی ایزان دفترتهران
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس دفتر مقاوم سازی ایزان دفتر تهران

چکیده:

یکی از مشکلات عدیده مناطق دور افتاده و جوامع کوچک عدم دسترسی به آب سالم و مناسب میباشد . به طوری که در بعضی از موارد جهت تهیه آب مناسب شرب مجبور به احداث خطوط لوله طولانی و باانتقال با تانکر می شویم . در بعض ی از جزایر جنوبی کشور نیز باتوجه به رشد چشمگیر اقتصادی آنها مشکلات کمبود آب شرب به چشم می خورد . در صورت استفاده از جایگزین مناسب و ارزان قیمت که ضمن تامین آب شرب هزینه کمی نیز در بر داشته باشد سطح دسترسی عمومی به آب سالم با هزینه ومشکلات کمتری تامین میگردد . استفاده از دستگاههای آب شیرین کن کنفی با کمک انرژی خورشیدی یکی از روشهای جایگزین می باشد .
در این پژوهش سعی شده با استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی مورد نیاز این دستگاهها مستقیما از نور خورش ید تهی ه شود و بنابراین مصرف انرژی این دستگاهها کاملا ( با توجه به شرایط و نیاز محل ) منحصر به نور خورشید می باشد . با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب شرب در سه بازه اول، وسط و انتهای روز می باشد به خاطر کم شدن نور خورشید در دو بازه ی ابتدا و انتهای روز برای تامین مداوم آب شرب مجامع کوچک، نیاز به تجهیزات جنبی نظیر تانک ذخی ره آب یا مخزن جنبی می باشد .