سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهرزاده سرفرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
غلامرضا معمارزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و درنتیجه بالا بردن بهره وری آن ها به روشنی مشخص شده است هدف پژوهش حاضر کشف رابطه بین بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و نقش ان در افزایش بهره وری سازمانی در شرکت مخابرات استان فارس می باشد جامعه آماری تحقیق شامل ۱۸۱۹ نفر از مدیران در سه رده ی ارشد، میانی و عملیاتی و همچنین کارمندان در شرکت مخابرات استان فارس می باشد که از این تعداد با توجه به فرمول حجم نمونه ۳۳۵ نفر را به عنوان نمونه پژوهش انتخاب کرده ایم. روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ای می باشد که از بین همه شرکتهای مختلف در شهرهای استان فارس، شهرستانهای: شیراز، کازرون، مرودشت، داراب، خنج، لارستان و جهرم انتخاب گردیده اند و سپس به صورت تصادفی پرسشنامه بین آنها توزیع و سپس جمع آوری شده است پرسشنامه تحقیق شامل ۳۰ سوال است که برمبنای فرضیات تحقیق تنظیم شده است برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی وابسته به محتوا استفاده شده و برای محاسبه ی ضریب قابلیت اعتبار اندازه گیری دراین پژوهش از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته است.