سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
خاطره محمدجعفری – دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی و مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس هوشمند و غیر هوشمند انجام شده است.روش تحقیق، همبستگی می باشد. جامعه کل آماری تحقیق شامل ۳۰۰ نفردانش آموزان سال چهارم متوسطه دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیر هوشمند ناحیه یک و دو شهرستان کرمان می باشند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۹۰ نفر برای این طرح پژوهشی انتخاب شدند که ۴۵ نفر از دانش آموزان از مدارس هوشمند و ۴۵ نفر از مدارس غیر هوشمند می باشند و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. نتایج با استفاده از آزمون رگرسیون، همبستگی و آزمون t مستفل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مولفه های پیشرفت تحصیلی،افزایش یادگیری، انگیزه تحصیلی،نحوه تعامل معلم و مهارت های پژوهشی با فناوری اطلاعات رابطه معناداری در سطح ۰۱>p وجود دارد. همچنین بین مدارس هوشمند و غیر هوشمند به لحاظ مسئولیت پذیری و مولفه های آن تفاوت وجود دارد.