سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا خواجه پور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جهت تعیین اثرات کود مرغی بر وضعیت شیمیایی خا ک بعد از برداشت محصول، آزمایشی در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقات کشاورزی اداره هواشناسی لرستان بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . کرتهای اصلی شامل دو سیستم اختلاط کود با خا ک (دیسک یا فاروئر ) و کرتهای فرعی چهار سطح کود مرغی (صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ تن کود مرغی در هکتار) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ک ه هدایت ا لکتریکی، غلظت منگنز و روی باقیمانده در خا ک در سیستم استفاده از دیسکبیشتر از فاروئر بود . دیگر خصوصیات شیمیایی و عناصر غذ ایی خا ک در دو سیستم مذ کور اختلاف معنی داری نداشت . تاثیر سطوح مختلف کود مرغی بر هدایت ا لکتریکی و ماده آلی خا ک و کلیه عناصر غذایی باقیمانده در خاک معنی دار بود . بیشترین میزان نیترو ژن، فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی با تیمار ٣٠ تن کود مرغی در هکتار حاصل شد . همچنین اثر متقابل سیستم اختلاط با سطوح مختلف کود بر هدایت الکتریکی، pH و غلظت نیتروژن، فسفر و روی باقیمانده در خاک معنی دار بود . با توجه به معنی دار نشدن اختلاف عناصر پرمصرف و مادهآلی دو تیمار ٢٠ و ٣٠ تن کود مرغی می توان مصرف ٢٠ تن کود مرغی در هکتار را برای افزایش حاصلخیزی خاک پیشنهاد نمود.همچنین اثر متقابل سیستم اختلاط با سطوح مختلف ک ود بر هدایت