سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوزی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سجاد رشیدی منفرد – استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مختار جلالی جواران – دانشیارگروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
پروتئین strictosidine synthase ( STR درگیاه خشخاش Papaver Somniferum L. مهمترین انزیم درمسیر تولید ایندول الکالوئیدها می باشد بطوریکه این انزیم را میتوان شروع کننده مسیرتولید تمام خانواده مونوترپنوئید ایندول الکالوئید ها دانست که شامل طیف وسیعی بیش از۳۰۰۰ ترکیب دارویی می باشد خشخاش یکی ازمهمترین گیاهان دارویی درجهان محسوب میشود بطوریکه هزاران سال است که مورداستفاده قرارمیگیرد این گیاه علفی ویکساله بوده و ایندول الکالوئیدهای مونوترپنوئیدی مهمی نظیر نوسکاپین و پاپاورین را تولید میکند دراین بررسی میزان بیان ژن STR درگیاه خشخاش به وسیله روش Real-Time PCRکمی مورد بررسی قرارگرفت اغازگرهای مورد استفاده دراین مطالعه براساس توالی cDNA ژن STR طراحی گردید این اغازگرها بصورت اختصاصی عملکرده و فاقد جایگاه اتصال غیراختصاصی می باشند با توجه به نتایج حاصله این ژن درهرچهاربافت موردمطالعه برگ ساقه قوزه و ریشه بیان می شد بیشترین این مقدار دربرگ و کمترین آن درریشه مشاهده گردید بطوریکه دربرگ این میزان بیش از۱۳/۵ برابرریشه است این نتایج میتواند بیانگر بیشترین میزان تولید ایندول الکالوئیدها دربرگ باشد