سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قربانپور طاهری – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ایران – تبریز
تهمینه حفظ السان – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ایران – تبریز

چکیده:

استفاده از برق خورشدی در جهان روبه گسترش هست . از آن جائی که خورشید منبع اصلی تولید الکتریسیته با سـلول هـای خورشیدی می باشد که دارای عمـر طـولانی و بـدون آلایـش محیط هست سرمایه گذاری برای بهره برداری از ایـ ن سـلول ها توجیه پذیر می شود . متاسفانه قیمت بالای این مبدل هـا و در همان حال راندمان پایین آن ها ، از جمله موانع استفاده عام از آن ها است . هر گاه بتوانیم به راندمان این مبدل ها بیفـزائیم توجیه اقتصادی برای بهره برداری از آن ها منطقی خواهد بود . روش های افزایش راندمان ایـن سـلول هـا در تبـدیل انـرژی خورشیدی به انرژی الکتریسیته ( راندمان الکتـرو تابشـی ) هـم درونی هست که ناشی از بهبود مکانیسـم سـاخت کریسـتال ، کیفیت ناخالص سازی آن و بهـره بـرداری از مـوارد تزریقـی axial معینی می باشد و هـم روش هـای بیرونـی کـه شـاملwork – point – tracking و tracking می باشد . در این مقالـهکه تحت نام پایاننامه ای در مجتمع انجام شده از روش کنترل work point استفاده شده است . روش تحقیق تنها با استفاده ازبارهــای اهمــی انجــام پذیرفتــه و نتــایج تحقیــق نشــان می هد که حدود %۳۰ بـه تـوان خروجـی سـلول هـا اضـافه می شود و این تقریبا " معادل با %۵ افزایش راندمان این سلول ها از مقدار نامی آن ها می باشد .