سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مکوندی – سازمان آب و برق خوزستان
عبدالرضا ظهیری – سازمان آب و برق خوزستان
سهام الدین محمودی کردستانی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به اهمیت فراوان سد دز در تامین آب شرب و کشاورزی، کنترل سیلاب و تولید انرژی بـرق آبی، ایجاد تمهیداتی برای کاهش رسوبگذاری در مخزن این سد، بسیار مفید و ضروری می باشد . در این مقاله با استفاده از روشهای مختلف USBR و همراه با روشهای حد وسط و میانگین دبیها، سهم دو سر شاخه اصلی سزار و بختیاری در میزان رسوبگذاری سد دز FAO تعیین شده است . برای این کار از آمار دبی روزانه جریان و دبی رسوب ایستگاههای هیدرومتری بختیاری تنگ پنج، سزار تنگ پنج و تله زنگ استفاده شده است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که در تمام ایستگاهها نمی توان از یک روش خاص برای محاسبه آورد سالانه رسوب معلق استفاده کرد چنانکه مشخص گردیده روش مناسب برای ایستگاه تله زنگ با دو ایستگاه دیگر متفاوت می باشد . با توجه به این محاسبات، سهم سرشاخه های بختیاری و سزار در رسوبگذاری مخزن سد دز به ترتیب ۵۶ و ۴۴ درصد به دست آمده است .