سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا رنجبر – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
ماهرخ فلاحتی رستگار – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بهروز جعفرپور – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم مورد کشت توسط کشاورزان در خراسان میباشد و پوسیدگی ریشه و طوقه یکی از عوامل کاهش دهنده این محصول هستند. این تحقیق به منظور شناسایی گونه های فوزاریوم بیماریزای گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی و شهرستان مشهد در سال ۷۶-۱۳۷۵ انجام پذیرفت. در برخی سالها این بیماری بحدی افزایش داشت که فقط ۲ تا ۳ چین محصول برداشت شد و بعد از آن مقرون به صرفه اقتصادی نبوده است. در این تحقیق در مجموع ۵ گونه فوزاریومشامل Fusarium oxysporum, F. solani, F. equiseti, F. proliferatum, F. culmorum.جدا گردید که بجز گونه آخری بقیه بیماریزا بودند. در این بررسی شهرستان فاروج با ۷%کمترین و بجنورد با ۴۴%بیشترین درصد آلودگی را نشان دادند.