سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اصغر ابلی مقدم – پژوهشکده زیست فناوری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علی نیازی – پژوهشکده زیست فناوری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد جواهری – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مصطفی خوشحال سرمست – دانشجوی دکترای باغبانی، بخش باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از پاسخ های دفاعی گیاه به تنش های محیطی انباشتن پروتئین های مرتبط با بیماریزای pr( Pathogenesis-related Proteins) است. ژن NPR1 بیان بیش از ۲۰۰۰ ژن دفاعی مرتبط پاسخ به بیمارگر (PR) را افزایش می دهد. افزایش بیان NPR1 مقاومت گیاهان تراژن را به بیمارگر ها افزایش داده و سطح بیان ژن های PR را افزایش می دهد. هدف از این تحقیق مقایسه پروموتر NPR1 در گیاهان مختلف است تا امکان معرفی آن به عنوان پروموتری القاپذیر اختصاصی در مقابل بیمارگر ها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از بانک بیوانفورماتیکی ۲۰۰۰PHYTOZOME نوکلئوتید بالادست ناحیه کد کننده ژن NPR1 آرابیدوبسیس، برنج، ذرت، سورگوم و Citrus clementina به عنوان پروموتر انتخاب شد. سپس توسط نرم افزار PLANTCARE مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروموتر NPR1 در این گیاهان دارای عناصر اختصاصی پاسخ به هورمون های سالیسیلیک اسید، جاسمونیک اسید، آبسیزیک اسید و دیگر عناصر پاسخ به زخم، خشکی،قارچ، جیبرلین و اکسین است. شناسایی پروموترهای القاپذیر در برابر بیمارگر های گیاهی یکی از راهکارهای کارامد در تولیدگیاهان تراژن مقاوم به بیمارگر هاست. با حضور پروموترهای القاپذیر، ژن های پاسخ دهنده به بیمارگر در زمان حمله بیمارگر پاسخ داده و بار متابولیکی اضافی در زمان غیاب بیمارگر تحمیل نخواهد شد. از طرفی با کاهش مصرف سموم شیمایی بسیاری از هزینه های سم پاشی و آثار مخرب زیست محیطی این سموم کاهش خواهد یافت.