سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حدیث مظاهری – دانشجوی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهنام بلمکی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاه

چکیده:

با عنایت به اینکه لازمۀ حفاظت شناخت است و فلسفۀ حفاظت از منابع طبیعی، تنها با آشنایی و شناخت با ردههای مختلف ارگانسیمی و زیستمندان آنها عینیت مییابد، مطالعۀ تکتک اجزاء اکوسیستمها برای مدیریت پایدار مواهب طبیعی، ضروری مینماید. به طور کلی باید گفت برای اینکه بتوان به حداکثر میزان بهرهوری از طبیعت ومنابع طبیعی رسید، باید اجزای تشکیل دهنده آن و روابط متقابل این اجزاء به خوبی شناخته شود. خصوصاً در زیستبومهای آسیب پذیر و شکنندهای همچون جنگلها، داشتن شناخت و اطلاعات کافی از تمامی گونههای زیستی، به صحت تصمیم گیریهای کلان در مدیریت بهرهبرداری کمک شایانی مینماید. یک از شاخصترین ردههای جانوری موجود در اکوسیستمهای جنگلی رده پرندگان Class Aves است. در این مقاله گونههای پرندگان وابسته به جوامع جنگلی ایران، در تمامی نواحی رویشی جنگلی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته و فهرست کاملی از فون پرندگان جنگلهای ایران تهیه گردیده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از ۱۱۶ گونه پرنده در ۵ ناحیه رویشی گیاهی هیرکانی، ایران و تورانی، زاگرسی، ارسبارانی و خلیج و عمانی به جهت جوجه آوری، زمستان گذرانی، منبع غذایی و آشیانه سازی به جنگلها وابسته اند. بیشترین گونه های شناسایی شده در ناحیه گیاهی هیرکانی و کمترین آن در ناحیه گیاهی خلیج و عمانی است. همچنین بیشترین وابستگی بوم شناختی پرندگان به جنگلها به جهت آشیانه سازی و جوجه آوری است