سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی خدادادی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان
بهرام عمواوغلی تبریزی –
فرزین فرج زاده اهری –

چکیده:

آزاتیوپرین یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی می باشد که در علوم دامپزشکی و پزشکی کاربرد وسیعی در جلوگیری از رد عضو پیوندی و درمان بیماری ها ی اتوایمیون دارد . البته استفاده از آزاتیوپرین برا ی درمان بیمار ی ها، موجب ایجاد عوارضی چون سمیت مغز استخوان، لوله گوارش، کبد و پانکراس می شود . مشاهده شده است که پانکراتیت ایجاد شده توسط ا ین دارو، بواسطه یک ضا یعه اکسیداتیو می باشد . ویتامین ای یک و یتامین محلول در چربی می باشد و مهمترین عملکرد آن، از بین بردن رادیکالهای آزاد و جلوگیری از پروکسیداسیون اسید ها ی چرب غیر اشباع در غشا است . با توجه به نوع عارضه ا یجاد شده توسط داروی آزات یوپرین در بافت پانکراس، بر آن شد یم تا اثر حفاظتی و یتامین ای در مقابل ا ین دارو را بررسی نما ییم . در این تحقیق، تعداد ۳۰ سر رت نر نژاد و یستار را به ۳ گروه ۱۰ تا یی تقسیم نمودیم . گروه اول به عنوان گروه شاهد فقط سا لین نرمال در یافت کرد . به گروه ۲ روزانه و به مدت ۷ روز و یتامین ای به طریقه داخل عضلانی تزر یق شد . گروه سوم با شرا یط یکسان با گروه دوم، به جا ی و یتامین ای، سالین نرمال دریافت کرد . در روز ۷ به هر ۲ گروه ۲ و ۳ میزان داروی آزات یوپرین به صورت داخل صفاقی و تک دز تزریق شد . بعد از گذشت ۴۸ ساعت از تزریق دارو ،از تمامی حیوانات خونگیری شده و نمونه ها مورد مطالعه بیوشیمیایی قرار گرفتند . نتا یج بدست آمده از ا ین تحقیق نشان داد که استفاده از و یتامین ای میتواند به طور معنی داری عوارض حاصل از تجو یز داروی آزاتیوپرین در بافت پانکراس را کاهش دهد . با توجه به اهمیت ضا یعه ایجاد شده توسط ا ین دارو در بافت پانکراس و با توجه به نتا یج حاصل از ا ین تحقیق، بهتر است همراه تجو یز داروی آزات یوپرین به بیمار، مصرف توام و یتامین ای نیز توصیه شود .