سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریدخت صدیق ابراهیم نیا – شرکت متن

چکیده:

آبزیان دریایی اهمیت خاصی در چرخه عذایی انسان و سایر جانوران دارند. لذا بررسی اثرات زیست محیطی پسابها بر روی این آبزیان نقش مهمی در رابطه با اکوسیستم دریا ایفا می کند. در این مقاله تحقیقاتی اثر پساب تاسیسات صنعتی سواحل حاشیه ای خلیج فارس بر روی گونه های گیاهی و جانوری( فیتوپلاکتها و زئوپلانکتونها) بررسی گردید. گونه های فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون موجود در نمونه شاهد ( ایستگاهها شماره ۱) به دست آورده و سپس حضور این گونه ها را در نقاطی که با پساب آلوده شده بودند،مقایسه گردید. نتایج این آزمایشها نشان داد که ورود پسابهای صنعتی به آب خلیج فارس موجب از بین بردن برخی گونه های گیاهی و جانوری می شود. برخی از این ابزیان همانند لاروهای ماهیها و میگو و خرچنگ در آبهای الوده به مواد نفتی با غلظتبیشتر ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر قادر به ادامه حیات نیستند ولی امکان زنده ماندن سخت پوستان بالغ در غلظتهای کمتراز۰/۰۳ وجود دارد بنابراین ورود پسابهای این تاسیسات به آب خلیج فارس موجب از بین رفتن اکوسیستم دریایی می گردد. همچنین مواد نفتی بر روی آب تشکیل یک لایه غیرقابل امتزاج را می دهد که این امر موجب کاهش اکسیژن محلول در آب دریا شده و امکان موحیات موجودات در آب دریا کاهش می یابد . با توجه به نتایج این تحقیق تصفیه پسابهای این تاسیسات قبل از ورود به دریا پیشنهاد می گرددد.