سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

جریان آب زیرزمینی در دشت لادیز به کمک مدل ریاضی آب های زیرزمینی با روش تفاضل محدود، شبیه سازی شده است . در این تحقیق از اطلاعات مربوط به منابع آب دشت، لاگ چاه های اکتشافی، آزمایشات پمپاژ و داده های پیزومتری استفاده شده است . به علت نوسانات کم تراز آب زیرزمینی در دی ماه ۱۳۸۲ ، این ماه به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت . از بهمن ماه ۱۳۸۲ تا دی ماه ۱۳۸۳ نیز، مدل در شرایط ناپایدار واسنجی شد . سپس آنالیز حساسیت و صحت سنجی ( برای دورهی یک ساله از بهمن ماه ۱۳۸۳ تا دی ماه (۱۳۸۴ در این شبیه سازی، اعمال گردید که نتایج رضایت بخشی حاصل گردید . پس از شبیه سازی مدل، پیش بینی سطح آب سفره برای ۲ سال آبی آینده ۱۳۸۶-۱۳۸۷) و (۱۳۸۷-۱۳۸۸ انجام شد که روند افت سطح ایستابی دشت را نشان می دهد . با جمع آوری و ذخیره رواناب های فصلی و آبگیری سد دودر در آینده، با کمک مدل طراحی شده میزان تغییرات سطح ایستابی در سفره مورد بررسی قرار گرفت و بهترین مکان و زمان برای تزریق آب ذخیره شده ی پشت سد به سفره، در حوضچههای تغذیه مصنوعی مشخص گردید .