سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

علی رضایی – دانشجو دکترا برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وزیری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران، گروه برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

این پژوهش به بررسی مفهوم جهانی شدن، و تحلیل ارتباط آن با حمل و نقل می¬پردازد. جهانی شدن عبارت است از رشد اقتصادی، بین المللی شدن بازار فروش، تغییر مقدار و محل تولید و مصرف کالا و ایجاد تکنولوژی های جدید. بین جهانی شدن و حمل و نقل وابستگی دو طرفه وجود دارد. از یک سو در مسیر جهانی شدن با افزایشو تکامل عرضه و تقاضا نظیر تغییر مبدأ و مقصد، ایجاد تکنولوژی های جدید، حمل و نقل دچار دگرگونی می گردد و اتخاذ سیاست های جهانی شدن بر حمل و نقل تأثیر می گذارد. از سوی دیگرسیستم حمل¬ونقل نیز بر روند جهانی شدن و سرعت آن، از طریق کاهش زمان و هزینه سفر، افزایش راحتی و ایمنی سفر و همچنین امکان دسترسی به بازار¬های جدید مؤثر می باشد. بنابراین با بررسی خصوصیات این دو و مطالعه بر روی این خصوصیات، می توان ارتباط تجربی بین آنها را تحلیل نمود.
در این پژوهش سعی خواهد شد تا با استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی متمرکز، خصوصیات حمل و نقل و جهانی شدن در سطح ملی برای کشورهای جهان مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا با توجه به وجود داده¬های مربوط به این دو حوزه در سال¬های مختلف مدلسازی به صورت تابلوییانجام می¬شود که روابط ممکن تجربی را به¬دست می¬دهد. در انتهای بررسی و تحلیل حساسیت، روابط و مدلهای ساخته شده برای سیاست گذاریهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.