سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش هومهر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران
مسعود تآبش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله مدلی به منظور یافتن حالت بهینه تنظیم شیرهای فشار شکن و کنترل جریان در شبکه با هدف کمینه کردن فشار و در نتیجه کاهش نشت ایجاد شده است. به همین منظور برنامه ای کامپیوتری براساس روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار به وسیله نرم افزار Matlan7.0 جهت آنالیز دینامیکی (پریود گسترده) شبکه نوشته شده است. همچنین تکنیک الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی سیستم براساس فشار گره ها مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق با محاسبه مقادیر قآبلیت اطمینان تاثیرات مدیریت فشار بر روی شاخص قآبلیت اطمینا ن مورد بررسی قرار می گیرد . با بکار بردن مدل بر روی یک شبکه نمونه و با بدست آوردن تنظیم بهینه شیرآلات، حداقل فشار لازم جهت ارضای تمامی تقاضاها در گره ها که کمترین نشت و مناسبترین سطح قآبلیت اطمینان را نیز ایجاد می کند بدست می آید و توانمندیها و قآبلیت های مدل ارزیآبی می گردد.