سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد امیدی –
محمدحسین احمدی خواه –
ساسان پورجعفری –

چکیده:

تغذیه جوجه گوشتی پس از خروج از تخم، تأثیر زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد از همین رو تغذیه آغازین در ۴۸ ساعت اولیه دارای اهمیت بالایی می باشد . هدف از این آزمایش بررسی تأثیرات انواع جیره استارتردر طول دوره پرورش است
گروه = ۱ تا ۲۴ ساعت اول آب شکر + %۵ دان استارتر .
گروه =۲ تا ۲۴ ساعت اول آب شکر + %۵ آرد ذرت .
گروه =۳ از بدو ورود به سالن حدود ۱۲ ساعت گرسنگی داده شدند .
گروه = ۴ آب خالص + دان استارتر .
براساس داده های جمع آوری در مشاهده نمونه ها فرضیه پژوهشی مبنی بر برابر میانگین چهار نمونه مورد ارزیابی آماری قرار گرفت و با توجه به اینکه آزمون برابر واریانسها با سطح اطمینان %۹۵ پی ول یو پانصدو سی و شش هزارم بدست آمد آزمون برابر میانگین با روش وان و ی ان واانجام و مقدار پ ی ول یو یک هزارم و مقدار اف محاسباتی ۶/۱۴ بدست آمد لذا می توان گفت شواهد قطعی برای برابر میانگین ها بدست نیامد و وضعیت میانگین گروه نسبت به گروه سوم و چهارم بطور معنی داری بیشتر است لذا می توان نتیجه گرفت که گروه اول در انتهای یک د وره پر ورش در سنجشهای مختلف بهتر از دیگر گروه ها ظاهر شد ضمن اینکه ضریب تبدیل بدست آمده گروه اول از سه گروه دیگر بهتر بوده است .