سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
سعید بهادری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
امیرحسین محمدداوودی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ساوه

چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر تکنولوژی بر اخلاق حرفه ای معلمان مقاطع سه گانه تحصیلی استان قم انجام شد . روش پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمانی که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در مدارس تدریس نموده اند، تشکیل داده اند. تعداد این معلمان در حدود ۱۰۰۰۰ نفر بود. از این تعداد ۳۰ نفر به عنوان پایلوت برگزیده و از ۹۹۷۰ نفر باقیمانده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای- نسبی و با بهره گیری از جدول مورگان، تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته از نوع بسته پاسخ شامل ۵۴ گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تحلیل شد که روایی آن توسط اساتید راهنما، مشاور و متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب پایایی آن، با روش آلفای کروبناخ ۰/۹۴ محاسبه و تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی نظیر آزمون t تک نمونه ای استفاده شدکه در نهایت مشخص شد عامل تکنولوژی بر اخلاق حرفه ای معلمان تأثیر دارد. همچنین در این پژوهش معلمین زن بیشتر از معلمین مرد بر تأثیر عاملتکنولوژی تأکید داشتند.