سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
حسن نادری – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
محمد توللی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
مجید میرزایی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پدیده جذب دوباره یکی از مهمترین فرآیندهای مخازن ترکدار می باشد که طـی آن مقـداری از نفت تخلیه شده از بلوک بالایی ، بوسیله ورود گاز ، توسط بلوک پایینی جذب مـی شـود کـه نفـوذ
پذیری سیال در راستای عمود بر راستای ترک نقش مهمی در این پدیده ایفاء می کند . در این تحقیق بر آن شدیم تا در ابتدا معادلات مربوط به ریزش ثقلی در مخـازن ترکـدار را بهمـراه پدیده نفوذ مجدد ساده سازی کرده و در نهایت میزان استحصال نفت از بلوکهای روی هم از طریـق نرم افزار تهیه شده با داده های آزمایشگاهی مقایسه کنیم