سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اصغر سرابی – عضو هیئت علمی دانشکدة مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمود کثیریها – عضو هیئت علمی دانشکدة مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مکانیزمهای حفاظت از فلز در برابر خوردگی در پوششهای آلی استفاده از پیگمنتهای ممانعتی (Barrier) در فرمولاسیون پوشش می باشد. در تحقیق حاضر یک نوع پوشش محافظتی بر پایة رزین اپوکسی – پلی آمین حاوی دو نوع پیگمنت ممانعتی پرک شیشه و اکسید آهن میکایی(MIO)در نظر گرفته شد و بر اساس سه فاکتور متغیر نسبتپیگمنت به کل فرمولاسیون، نسبت پیگمنت پرک شیشة کل به پیگم نت اکسید آهن میکایی و نسبت دو نوع پیگمنت پرک شیشه با دو اندازة ذرة متفاوت با استفاده از روش طراحی آزمایش مکعب ویژه(Special Cubic) سه فرمولاسیون
متفاوت ساخته شد . جهت بررسیهای خوردگی پوشش، از آزمونهای پتانسیل مدار باز و ایمپدانس الکتروشیمیایی در محلول خورندة ۳/۵درصد نمک طعام استفاده گردید. نتایج آزمون پتانسیل مدار باز نشان داد که با غوطهور کردن نمونه ها در محلول خورنده، تغییرات شدیدی در پتانسیل رخ می دهد. با استفاده از نتایج آزمون ایمپدانس الکتروشیمیایی مشخص شد که پوشش حاوی ۱۰/۵درصد وزنی پیگمنت نسبت به کل فرمولاسیون، مقاومت به خوردگی بالاتری از خودنشان می دهد. همچنین حضور پیگمنت اکسید آهن میکایی در کنار پیگمنت پرک شیشه مقاومت به خوردگی را به شدت افزایش میدهد.