سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جواد ایمانی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس
محمد شاکری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی می باشد و جامعه آماری آن را کلیهکارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس تشکیل می دادند ( ۱۰۸ نفر). نمونه آماری به روشسرشماری بر جامعه منطبق بوده و تمامی افراد را در بر گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامهاستاندارد خودکارآمدی چن ( ۲۰۰۱ ) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری سازمانی استفاده شد. برای آزمون سوالات پژوهش از الگوی معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SMART-PLS استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد. مقدار ضریب مسیربین این دو متغیر ۰/۷۶۱ و مقدار T آن نیز ۱۴/۰۸ محاسبه گردید که نشان دهنده تاثیر معنادار خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بود.