سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور نوری – کارشناس ارشدآبیاری و زهکشی اداره تحقیقات نیشکرکشت وصنعت کارون
سعید برومند نسب – استاد گروه مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
وحیدر علی کشکولی – استاد گروه مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و این درحالی است که منابع آبی محدود می باشد، براساس طبقه بندی مؤسسه بین المللی مدیریت آب ایران جزء کشورهایی است، که تا سال ۲۰۲۵ با مشکل جدی کمبود آب مواجه خواهد شد. بنابراین می بایست از منابع آب موجود استفاده بهینه بعمل بیاید، و راهکارهایی جهت جلوگیری از مصرف زیاده از حد آب بویژه در ب خش کشاورزی که
بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده است، اندیشیده شود. نیشکر، یکی از مهمترین گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است ، که از دیرباز تاکنون در استان خوزستان کشت می گردد.این گیاه دارای دوره رشد طولانی و نیاز آبی بسیار بالا یی می باشد. سیستم آبیاری نیشکر به روش جویچه ای می باشد .این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شکل جویچه در راندمان آبیاری وکارایی مصرف آب در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون انجام شده است. در این تحقیق سه تیمار متفاوت عمق جویچه به ترتیب با اعماق ۲۲،۳۰ و ۱۶ سانتیمتر و در سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت.تیمارهای مذکور به ترتیب با حروف A , B , C نشان داده شده اند. جهت احداث جویچه ها در تیمار A و B از بلدوزر چرخ زنجیری مدل D6 و به منظور احداث جویچه ها در تیمار C از تراکتور چرخ لاستیکی مدل جاندیر با فاروئری که بیلچه های آن اصلاح شده بود، استفاده گردید . نتایج حاصله بیانگر ای ن است که در طی سه نوبت ارزیابی، جهت اندازه گیری راندمان آبیاری در طی ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۸۶ راندمان کاربردآب درجویچه آزمایشی A به طور متوسط ۷۱/۲ % در جویچه B ،و ۶۳/۷ % و در جویچه c و ۸۰/۵ %اندازه گیری شد. بیشترین تلفات عمقی به طور متوسط ۳۶/۳ در صد بمربوط به جویچه Bوکمترین تلفات عمقی با ۱۹/۵ درصد مربوط به جویچه C می باشد.هم چنین بیشترین کارایی مصرف آب به میزان ۰/۷۷ کیلوگرم بر متر مکعب از این جویچه حاصل شدهاست. بنابراین جویچه C دارای بالاترین راندمان وکارایی مصرف آب و کمترین تلفات عمقی می باشد.