سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا یهروزی راد – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا کمائی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
ندا پوستی زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله، تجزیه و تحلیل تاثیر سازه شیب معکوس انتهای حوضچه آرامش استاندارد تیپ ۲ سد مخزنی گلابر با شیب های مختلف بر مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس ۱:۳۰ در ۳ دبی ۱۰۰۰ ساله و ۱۰/۰۰۰ ساله و PMF که به ترتیب برابر ۲۲۱/۷ ، ۳۵۵/۸ ، ۵۹۲/۸ متر مکعب بر ثانیه می باشد، صورت گرفته و بهترین میزان شیب سازه شیب معکوس انتهایی برای ایجاد و کنترل پرش هیدرولیکی پایدار در ابتدای حوضچه آرامش برای هر یک از دبی های مذکور ارائه می گردد.