سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نوپرور – کارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احسان مشکل گشا – کارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمدرضا صفری – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوست ههای استوان های به صورت گسترده در ساز ههای دریایی استفاده م یشوند. در چنین کاربرد هایی این پوستهها تحت فشار هیدرواستاتیکی قرار می گیرند. پایداری این سازه ها متأثر از بارهای فشاری و نقص شکلها و … میباشد. در این تحقیق روش صحیح طراحی این پوست هها وقتی که فاصله بین رین گها بسیار کاهش مییابد، ارایه شده است. همچنین با مدل سازی نقص شکلها از نقطه نظر نوع شکل و اندازه آنها به کمک نرم افزار آباکوس به بررسی این عامل اثرگذار در تحمل بار کمانش پوستههای استوانهای پرداخته شد. برای بدست آوردن جواب نزدیک به بار کمانش واقعی سازه دو نوع تحلیل به صورت خطی و غیر خطی انجام گرفت. از ترکیب شکل مود های مختلف برای ایجاد نقص شکل های متعدد و مقایسه تأثیر شکل هندسی آن ها بر روی بار کمانش استفاده شد. برای صحه گذاری نتایج بدست آمده از نرم افزار آباکوس و سنجیدن قدرت این نر مافزار در تحلیل پدیده کمانش، این نتایج با مقادیر بدست آمده از استاندارد طراحی پوسته استوانهای مقایسه شده است.