سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن اسدی منش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام دهدار – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

سیب زمینی ) ) Solanum tuberosum L. به دلیل نشاسته ( حدود ۲۰ درصد ) و پروتئین ( حدود ۹ درصد ) یکی از منبع غذایی انسان می باشد ] ملکوتی و غیبی، [. ۱۳۷۹ روی از جمله عناصر غذایی ریز مغذی است که کاربرد آن در اغلب اراضی کشاورزی جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفته است ] ملکوتی و بلالی، [.۲۰۰۴ واکنش سیب زمینی به ریز مغذی ها، بسته به نوع خاک، رقم، میزان سایر عناصر موجود و روش کاربرد آنها متغیر است . پراساد و اومار [۱۹۹۲] نشان دادند که کشت پی در پی ارقام سیب زمینی با عملکرد بالا، منجربه کاهش آهن و روی می شود . استفاده از کود سولفات روی عملکرد سیب زمینی را در هر ۲ بافت خاک لومی و رسی لومی افزایش داد ] کلانتری و کاظمین خواه، [.۲۰۰۴ به نظر می رسد که مناطق کشت سیب زمینی در آذربایجان شرقی و اردبیل، که یک منطقة سردسیر با فصل رشد کوتاه برای سیب زمینی می باشد، به دلایل مختلف مانند استفادة بی رویة ازکودهای فسفری، PH بالا و بافت سنگین خاک و عدم استفاده از کودهای آلی، دسترسی گیاه به عنصر روی در خاک کاهش می یابد . بنابراین می توان با کاربرد عناصر ریز مغذی از جمله روی در سیب زمینی، محصول بیشتر و با کیفیت بهتری را بدست آورد . این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ریز مغذی روی در عملکرد سیب زمینی اجرا شد