سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
احمد احمدیان – دانشجوی دکتری اکولوژی
احمد قنبری – دانشیار زراعت دانشگاه زابل
سید احمد حسینی – دانشجوی دکتری علفهای هزر دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پرایمینگ بذور با افزایش سرعت جوانه زنی، کاهش دفعات آبیاری، بهبود استقرار اولیه گیاهچه و افزایش قدرت رقابت با علف های هرز باعث افزایش راندمان مصرف آب و مقاومت به خشکی گیاهان می گردد. این پژوهش به منظور بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بذور بر شاخص های مقاومت به خشکی و شوری کلزا و رازیانه انجام شد. در آزمایش اول بذور دو رقم کلزا (زرفام و Haiola401) تحت پرایم های اسموپرایمینگ Nacl ، اوره، هیدرو پرایمینگ و ۶۰۰۰ PEG هر کدام در سطوح ۰٫۴- ، ۰٫۸-و ۱٫۲- مگاپاسکال به همراه تیمار فاقد پرایم یا شاهد قرار گرفتند. نتایج نشان داد پرایمینگ اثر معنی داری برسرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ریشه چه و ساقه چه و نسبت طول و وزن ریشه چه به ساقه چه در دو رقم کلزا داشت. در آزمایش دیگر بذور گیاه دارویی رازیانه تحت پرایم های سولفات روی، تیمار شاهد و هیدروپرایمینگ و پرایم های ثانویه کلرید سدیم و سولفات سدیم در سطوح ۰، ۳/۰- ، ۶/۰- ، ۹/۰- و ۲/۱-مگاپاسکال قرار گرفتند. نتایج نشان داد پرایمینگ اثر معنی داری بر سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ریشه چه، وزن ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه داشت.