سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم فروزنده – گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات راه آهن
جواد صادق زاده – گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

استفاده از درآمدهای کلان نفتی به همان میزان که دولت را از ابزار تولید داخلی و طب قات اجتماعی مستقل می سازد در بسیاری از موارد خود این ط بقات به دولت وابسته خواهند شد . بر اساس تئوری های اقتصادی، اس اسی ترین عوامل تعیین کننده قیمت در یک بازار ، عر ضه و تقاضا هستند که با برخورد آنها نقطه تعیین قیمت شکل می گیرد . با افزایش قیمت نفت خام عامل مهم تعیین کننده قیمت , میزان تولید نفت خام , ظرفیت تولیدی ک شورهای عضو اوپک و بیرون از اوپک فاکتور مهم دیگری در شکل گیری سطح عمو می قیمت ها می باشند .
درجه تغییر در سطح قیمت ها که در نتیجه افزایش تولید پدید می آید تابع شرایط زمانی مت أثر از بسیاری از متغیرها می باشد . شرایط جهانی , ظرفیت تولید , نرخ رشد اقتصادی کشورهای تقاضا کننده و توافقات اعضاء بر میزان تولید , میزان ذخایر هر یک از کشورها و یا کشف منابع تازه نفتی نیز در همین راستا قرار دارند . نوسانات نرخ مبا دله با تغییر در میزان درآمدهای حاصل از فروش بازار را تح ت تأثیر قرار می دهد . در بخش عوامل سیاسی و دیپلماتیک می ان کشورها و صنعت , امنیت و ثبات مناطق تولید و مصرف قرار می گیرد , در بخش عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصاد جهانی در بخش روانی می توان به عواملی نظیر تصمیمات اوپک با سیاست های آژانس بین المللی انرژی اشاره کرد . رشد اقتصاد جهانی بر اساس تئوری های علم اقتصاد , اصلی ترین عامل تعیین روند بلند مدت متغیر های مختلف اقتصادی می باشد , استفاده از ذخایر استراتژیک نفتی با تأثیر گذاری تقاضای بازار و انتقال آن به سمت راست سبب کاهش قیمت خواهد گردید .