سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا سوکی –
خدیجه شریفی –

چکیده:

نظر به اهمیتت عوارض روشهای پیشگیری از بارداری از جمله کاهشتمایلات جنسی به دنبال استفاده ازکاندوم، تحقیق حاضر بر روی ۱۲۰ نفر از مراجعین به بیمارستان شبیه خوانی کاشان در زمستان ۸۳ در مورد رابطه نوعپیشگیری از بارداری و تمایلات جنسی انجام شد این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوعcrossectionalبر روی ۱۲۰ نفر از افراد بستری شده بدلیل زایمان طبیعی یا سزارین انجام شد. ۳ گروه ۴۰ نفری شامل ; افرادی که طی یکسال پس از استفاده از یک وسیله پیشگیری از بارداری تمایلات جنسیشان تغییر نکرده ، افزایش یافته یا کاهش یافته ، مورد ارزیابی از نظر نوع روش پیشگیریقرار گرفتند .متغیرهایی چون نوع روش پیشگیری ، سن و تحصیلات فرد و همسر فرد و….مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج بااستفاده از آمار توصیفی وx2مورد ارزیابی قرار گرفت.رابطه آماری معنا دار بین استفاده از کاندوم یا سایر روشها و تغییراتlibido در زن مشاهده نگردید. اما در همسر فرد تغییرات معنی دار آماری بین ۲ گروه مصرف کننده کاندوم و سایر روشها مشاهده شد( P< %5 x2=8/28 همچنین رابطه آماری معنی دار بین انواع وسیله پیشگیری (کاندوم در مقایسه با سایر روشها) و تحصیلات در فرد و همسر فرد مشاهده نگردید.هیچ موردی از مصرف کاندوم در سن بالای ۴۰ سال مشاهده نگردیداستفاده از کاندوم ، کاهش معنا دار در لیبیدو زنان ایجاد نمی کند و با توجه به کاهشمیزان تخمک گذاری در سنین بالای ۴۰ سال ، آموزش استفاده از کاندوم در مرکز بهداشتی – درمانی مورد توجه قرار بگیرد