سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه علی یاری – فوق لیسانس هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیمان آق تومان – فوق لیسانس فیزیک دریا (مهندسی دریا)، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خ
فریدون وفایی – دکترای عمران، مهندسی سواحل، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
محسن سلطانپور – دکترای عمران، مهندسی سواحل، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

استفاده از موج شکنهای شناور به دلیل داشتن مزایای فراوان نسبت به موجشکنهای ثآبت به طور چشمگیری در حال افزایش است. مطالعه و طراحی موجشکنهای شناور شامل طراحی هیدرولیکی، طراحی سازه و طراحی سیستم مهار آن است. آگاهی از نیروهای مهار که نگهدارنده های موج شکن شناور هستند باعث ایجاد اطمینان از سیستم مهار در مواقع طوفانی میشود. لذا در این پژوهش تأثیر آبخور موجشکن شناور پانتونی تک بر روی نیروهای مهار آن با استفاده از روش مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تعداد ۷۰ آزمایش در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی بر روی مدل موجشکن شناور پانتونی تک با سه آبخور نسبی (۰/۱۷ ، ۰/۱۳ و ۲/۰ = D/d) انجام گرفت. در هر آزمایش تعداد ۲۵۰ موج نامنظم با طیف انرژی موج JONSWAP به مدل تآبیده و محدوده ارتفاعات و پریودهای امواج به گونهای انتخآب شد که تیزی امواج بین ۰/۰۱ تا ۰/۰۸ قرار گیرد ارتفاع امواج تآبشی و عبوری توسط دو دستگاه ارتفاعسنج موج به ترتیب در جلو و پشت سازه مدل ثبت شده اند. بازتآب امواج از سازه با استفاده از سه دستگاه ارتفاع سنج موج در حد فاصل بین مدل سازه و پارو ثبت و فاصله آنها با استفاده از روش Mansard محاسبه شده است. همچنین برای ثبت نبروهای مهار، یکی از مهارهای سمت ساحل و یکی از مهارهای سمت دریا به strain gauge متصل شدند.