سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مختار داشادی – محقق بخش تحقیقات خاک و آب ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد
شهرام گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عباس ترکمانی – کارشناس بخش دانه های روغنی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:

بررسی ها نشان می دهد که کشور ایران برای رسیدن به تولید مطلوب و خودکفایی روغن نباتی از امکانات و استعداد کافی برخوردار است . در سالهای اخیر کلزا به عنوان یکی از مهمترین نباتات روغنی در جهان مورد توجه قرار گرفته است . بنابراین جهت بالابردن راندمان آبیاری وافزایش کارآیی مصرف توأم آب و کوداجرای این تحقیق ضروری به نظر رسید .
تنش رطوبتی منجر به کاهش قابل توجه عملکرد در کلزا خواهد شد که بسته به مراحل رشد این کاهش متفاوت خواهد بود . (۱) کلزا در مرحله اولیه رشد ًنسبتا پربرگ است و کمبود نیتروژن می تواند رشد برگ را به تأخیر و محصول را کاهش دهد . (۵ ، ۴ )مصرف نیتروژن در کلزا نه تنها از سقط گلها جلوگیری می کند بلکه باعث افزایش تعداد شاخه های جانبی و عملکرد دانه می شود . (۲) خادمی و همکاران گزارش دادند که در کشت های آبی تحت شرایطی که رشد کلزا مطلوب باشد مصرف بالای کود نیتروژنه شاید لازم و اقتصادی باشد ولی تحت شرایط خشک واکنش کلزا نسبت به کود نیتروژنه کمتر می باشد (۱). مکفرسون و همکاران گزارش نمودند که آبیاری صحیح قبل ازگلدهی می تواند تعداد غلاف را افزایش دهد و به جز در زمانی که خشکی شدت می گیرد تعداد غلاف و تعداد دانه در غلاف نسبت به هم خاصیت جبرانی معکوس دارند (۶) نتایج دیگر در آمریکا نشان داده است که در تنش آبی یا حرارتی تأثیر و سودمندی مصرف آب در مرحله گلدهی و گرده افشانی بیشتر بوده است (۳).