سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا وحیدی – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی بم
سیدفرهاد موسوی – ا ستاد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد کهنوجی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در کشاورزی مناطق خشک ایران وجود منابع آب با کیفیت نامناسب و تج مع املاح درنیمرخ خاک می باشد. آب های شور، توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع آب و خاک را محدود می کنند . لذا، بهره برداری از منابع آب شور مدیریت ویژه ای را می طلبد تا ضمن تولید بهینه، به کشاورزی پایدار نیز دست یافت. به منظور بررسی تأثیر آب شور و دور آبیاری بر توزیع املاح خاک در آبیاری قطره ای، طرحی با استفاده ازآب آبیاری با شوری ۶/۵۴ دسیزیمنس بر متر، چهار دور آبیاری ۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ در سه تکرار، روی خاکی در مزرعه کشکوئیه واقع در حومه رفسنجان انجام گردید. تغییرات مکانی و زمانیSAR و ECخاک اطراف قطره چکان در مدت هشت ماه (خرداد الی دی ۱۳۸۰ ) مطالعه شد . نتایج نشان داد که توزیع املاح در اطراف قطره چکان در طول فصل آبیاری بستگی به دور آبیاری و زمان دارد .